جفری هامر
جنسیت مذکر
نژاد: سفید
تولد: 8/16/1997 (22 ساله)
خیابان: 4307 درایو شبدر
سیتی ، ایالت ، پستی: کلرادو اسپرینگز ، کلرادو (CO) ، 80903
تلفن: 719-283-9231
موبایل: 719-355-0444